Općina Lekenik
Lijepa slika u zaglavlju
 

Poziv vlasnika na uvid u idejni projekt za izgradnju nogostupa u Žažini

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Sisak, na temelju odredbe čl. 111. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),


P O Z I V A


vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama unutar obuhvata na kojem je predviđen zahvat u prostoru:


Izgradnja nogostupa u Žažini uz državnu cestu D30


na uvid u Idejni projekt radi izjašnjenja, u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju nogostupa u Žažini uz državnu cestu D30, u dužini od 1130,26 m, po zahtjevu investitora Općine Lekenik. Osobe ili njihovi opunomoćenici koji se odazovu pozivu za uvid u Idejni projekt, izrađen od ovlaštenog inženjera građevinarstva Zdravka Pejnovića, d.i.g. iz tvrtke "Doming projekt" d.o.o., Odra cesta 115, Odra Sisačka, Sisak, broj TD:417/12-22-C-I od svibnja 2012., dužni su temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji dokazati da imaju svojstvo stranke.

Pismeno izjašnjenje može se dostaviti ovom Upravnom odjelu u roku od 8 dana od dana objave poziva u javnom glasilu, a usmeno dati na zapisnik dana 12. prosinca 2012. god. (srijeda), u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, Sisak, A. i S.Radića 30/III, soba br. 15 u vremenu od 09,00 do 10,00 sati.

Uvid u Idejni projekt može se obaviti u prostorijama ovog Upravnog odjela, Sisak, A. i S. Radića 30/III, soba br. 15, dana 12. prosinca 2012. god. (srijeda), u vremenu od 09,00 do 10,00 sati.

Ako se stranka ne izjasni o idejnom projektu u danom roku, smatra se da joj je temeljem članka 112. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji dana mogućnost uvida.

Pročelnica:

KSENIJA KAJGANA, dipl.ing.arh.

Općina Lekenik © 2007.—2014.

Dizajn i izrada: