Općina Lekenik
Lijepa slika u zaglavlju
 

Dobrodošli na službene stranice Općine Lekenikgrb opcine Lekenik

N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnih prostora u Pešćenici

ŠPORTSKA UDRUGA
PEŠĆENICA

Zagrebačka 91, Pešćenica

44272 Lekenik

IBAN: 4824070001188008532, OTP banka

Matični broj: 1509829

OIB: 99301863984

Na temelju članka 3. Sporazuma između Općine Lekenik i Športske udruge Pešćenica (dalje ŠU Pešćenica) o upravljanju objektima  oznake KLASA: 940-01/02-01/02, URBROJ: 2176/12-02-04 od 20. studenog 2002. godine, ŠU Pešćenica iz Pešćenice, Zagrebačka 91 objavljuje

 

N   A   T   J   E   Č   A   J

za davanje u zakup poslovnih prostora  u Pešćenici, Zagrebačka 91

 

I.                    PREDMET ZAKUPA

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora:

 

Poslovni prostor 1

Pešćenica, Zagrebačka 91, poslovna zgrada na k.č. broj 16 k.o. Pešćenica, poslovni prostor je namijenjen za obavljanje trgovačke djelatnosti ukupne površine 124,09 m2, a sastoji se od:

-        Poslovnog prostora (trgovine) površine 80,48 m2

-        Skladišta površine 43,61 m2.

 

Poslovni prostor 2

Pešćenica, Zagrebačka 91, poslovna zgrada na k.č. broj 16 k.o. Pešćenica, poslovni prostor je namijenjen za uredsku djelatnost ukupne površine 29,50 m2, a sastoji se od:

-        Uredskog prostora površine 22,50 m2

-        Skladišta površine 7,00 m2.

 

II.                  ZAKUPNINA

 1. Polazna zakupnina za poslovni prostor iznosi:

-        Prostor za trgovačku djelatnost 28,00 kn/m2,

-        Prostor za uredsku djelatnost 17,00 kn/m2,

-        Skladišni i garažni prostor 9,00 kn/m2

 

 1. Poslovni prostori iz ovog natječaja daju se u zakup na vrijeme od 5 godina, a ukupni polazni iznos zakupnine za :

-        Poslovni prostor 1 ukupne površine od 124,09 m2 iznosi 2.645,93 kuna,

-        Poslovni prostor 2 ukupne površine od 29,50 m2  iznosi 445,50 kuna.

 

III.                 JAMČEVINA

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u dvostrukom iznosu početnog iznosa mjesečne zakupnine u korist ŠU Pešćenica.

Jamčevina se uplaćuje na račun ŠU Pešćenica otvoren kod OTP banke broj: HR482407000-1188008532 s naznakom „Jamčevina za posl.prostor 1 ili 2 u Pešćenici, Zagrebačka 91“.

Uplaćena jamčevina uračunava se u iznos zakupnine i obračunava kod zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Ukoliko ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine,  a Povjerenstvo može odabrati drugorangiranog ponuđača ili poništiti natječaj.

Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o najpovoljnijoj ponudi.

 

IV.                DOSTAVA, SADRŽAJ I OTVARANJE PONUDE

Pisane ponude na ovaj Natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici  s naznakom „Natječaj za zakup pp u Pešćenici za poslovni prostor 1 – NE OTVARATI“ ili „Natječaj za zakup pp u Pešćenici za poslovni prostor 2 – NE OTVARATI“ na adresu: ŠPORTSKA UDRUGA PEŠEĆNICA, Zagrebačka 91, Pešćenica,HR- 44272 te sa adresom ponuditelja, poštom preporučeno.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave u Večernjem listu, oglasnim pločama Općine Lekenik i Športske udruge Pešćenica te internet stranici Općine Lekenik.

 

Ponude za zakup poslovnih prostora otvarati će se na sjednici Povjerenstva za provedbu natječaja u Pešćenici, u roku 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje pisanih ponuda.

 

Ponuda mora sadržavati:

-        ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, OIB, adresa

-        oznaku poslovnog prostora za koji se natječu

-        ponuđeni iznos zakupnine

-        presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog registra za pravnu osobu

-        dokaz o uplaćenoj jamčevini (pod dokazom o uplaćenoj jamčevini podrazumijeva se dokaz da su sredstva jamčevine uplaćena  na račun ŠU Pešćenica)

-        broj računa na koji će se vratiti jamčevina ukoliko ponuditelj ne bude izabran

-        potvrdu Porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  za pravnu osobu

-        dokaz o solventnosti za pravnu osobu

-        dokaz o podmirenim obvezama prema ŠU Pešćenica za fizičke i pravne osobe, ako ih je bilo.

 

V.                  OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Zakašnjele, neuredne ili na drugi način protivno uvjetima natječaja, podnijete ponude  se odbacuju.

Najpovoljnijom ponudom za zakup poslovnog prostora smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjavanje  natječajnih uvjeta sadrži i najviši iznos mjesečne zakupnine.

Ponuditelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina se uračunava u iznos zakupnine i obračunava kod zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Ponude onih ponuđača koji imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema ŠU Pešćenica i državnom proračunu ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja, neće se razmatrati.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Izvršni odbor ŠU Pešćenica u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja natječaja o kojoj se izvješćuju svi ponuditelji u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja navedene Odluke.

Ako u natječaju sudjeluju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, prvenstveno pravo na sklapanje ugovora  o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona kojim su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ukoliko ispunjavaju natječajne uvjete i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Takvi ponuđači dužni su u roku 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, izjasniti žele li koristiti pravo prvenstva sklapanja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude. Ukoliko se ponuđač u navedenom roku ne izjasni, smatra se da ne želi koristiti pravo prvenstva na zaključenje ugovora o zakupu.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.

 

Zakupnik je dužan poslovni prostor održavati i koristiti ga pažnjom dobrog gospodara obavljajući u istom ugovorenu djelatnost.

ŠU Pešćenica zadržava pravno ne prihvatiti niti jednu ponudu za pojedini poslovni prostor bez obveze prema ponuditeljima.

 

Predsjednik,

Davor Kirin

J A V N I P O Z I V

 Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju  Savjeta mladih Općine Lekenik ("Službeni vjesnik“ 20/14 ) Općinsko vijeće općine Lekenik objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za članove

Općinskog savjeta mladih Općine Lekenik

 

Općinski savjet mladih Općine Lekenik osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Lekenik.

 

Pravo predlaganja kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Lekenik imaju:

 • udruge mladih i udruge koje se bave mladima,

 • učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj, neformalne skupine mladih, kao i drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Lekenik.

   

              Bira se pet (5) članova.

              Kandidati za članove Općinskog savjeta mladih Općine Lekenik mogu biti osobe s prebivalištem na području Općine Lekenik u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života.

              Prijava se podnosi na propisanom obrascu. Prijava mora sadržavati i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature. Svaki ovlašteni predlagatelj može predložiti najviše 5 (pet) kandidata.

             Obrazac Prijave kandidature za člana/članicu Savjeta mladih Općine Lekenik   i Obrazac Izjave o prihvaćanju kandidature nalaze se na web stranici uz Javni poziv, a mogu se preuzeti i u Općini Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik.

  Prijedlog mora sadržavati : naziv ovlaštenog predlagatelja, tj. naziv „neformalne skupine mladih“, ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, datum i godinu rođenja, OIB kandidata i njegovog zamjenika i obrazloženje kandidature te mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

  Prijedlogu se prilažu preslike osobnih iskaznica kandidata i zamjenika, dokaz o njihovom prebivalištu tj. boravištu, kao i njihova potpisana izjava da prihvaćaju kandidaturu,

  Kandidaturi se prilažu i Izvadak iz Registra udruga, ili drugog registra u koji se upisuju  organizirani oblici djelovanja mladih, izvadak iz Statuta za udruge ili akta o osnivanju iz kojeg je vidljiva djelatnost rada s mladima, te izvadak iz Statuta ili druge akte kao dokaz svojstva ovlaštenog predlagatelja.

  Uz kandidaturu neformalne skupine mladih prilaže se i popis osoba koje čine neformalnu skupinu i podržavaju kandidaturu, sa slijedećim podacima: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, datum rođenja, OIB i potpis osobe.    

               Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu Općina Lekenik, Općinsko vijeće, Povjerenstvo za izbor i imenovanja, Zagrebačka 44, 44272 Lekenik,  s naznakom “ Prijedlog kandidata za članove Općinskog  savjeta mladih Općine Lekenik“ u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranicama Općine Lekenik www.lekenik.hr

                Ovaj Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči i web stranicama Općine Lekenik www.lekenik.hr dana 27. studenoga 2014. godine. 

   

                                                                                                                               OPĆINA LEKENIK

                                                                                                              Općinsko vijeće

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za dodjelu jednokratnih novčanih potpora učenicima srednjih škola i studentima

                      

         REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

           OPĆINA LEKENIK

             Općinski načelnik

           Zagrebačka 44, Lekenik 44272

        Tel. 044/527-811, Fax. 044/527-818

        opcina-lekenik@sk.t-com.hr

 

KLASA: 121-13/14-01/15

URBROJ: 2176/12-02-14-02

 

U Lekeniku, 03. prosinca 2014. godine      

 

Temeljem članka 48. stavak 1. točka 20. Statuta Općine Lekenik (“Službene vjesnik” 05/13 i 13/13)  i članka 5. stavak 3. i članka 11. Odluke o jednokratnim novčanim potporama učenicima srednjih škola i studentima („Službeni vjesnik“ 43/13 i 55/13), Općinski načelnik Općine Lekenik dana 03. prosinca 2014. godine raspisuje:

 

PONOVLJENI  JAVNI  NATJEČAJ

za dodjelu jednokratnih novčanih potpora

učenicima srednjih škola i studentima

s područja Općine Lekenik

 

1. Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Lekenik o jednokratnim novčanim potporama učenicima srednjih škola i studentima (u daljnjem tekstu: Odluka) Općina Lekenik uškolskoj/akademskoj godini 2014./2015. dodjeljuje ukupno 5 jednokratnih novčanih potpora redovnim učenicima srednjih škola u visini od 1.500,00 kuna  i 5 jednokratnih novčanih potpora redovnim studentima preddiplomskih, diplomskih ili stručnih te s istima izjednačenim studijima, u visini od 2.000,00 kuna.

 

2.  Uz zahtjev za dodjelu jednokratnih novčanih potpora kandidat mora dostaviti slijedeće isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora propisanih u Članku 3. ove Odluke:

a) da je državljanin Republike Hrvatske – presliku Domovnice,

b) da ima prebivalište na području Općine u najmanje dvije protekle godine računajući od

    dana raspisivanja natječaja za dodjelu potpora – potvrdu MUP-a o prebivalištu (izdanu

    nakon dana raspisivanja natječaja),

c) da je upisao školsku/akademsku godinu 2014./2015. kao redovni učenik/student –  

    potvrda  škole/fakulteta

d)  da nije stariji od 26 godina – presliku osobne iskaznice

e)  da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja, i to:

- učenik - najmanje srednju ocjenu 4,0 za prethodnu godinu obrazovanja,

                 - student - najmanje srednju ocjenu 4,0 za prethodnu godinu obrazovanja u srednjoj 

                   školi, odnosno najmanje srednju ocjenu 3,5 i najmanje 45 ECTS bodova za

                   prethodnu akademsku godinu.

 

Učenici prvih razreda srednjih škola dostavljaju potvrdu o prosjeku ocjena 8. razreda osnovne škole, a studenti prve godine studija dostavljaju potvrdu o prosjeku ocjena četvrtog razreda srednje škole.

 

       f)   da ukupno isplaćeni prihodi članova domaćinstva ne prelaze cenzus od 2.000,00 kuna po članu domaćinstva – izjava dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o članovima zajedničkog kućanstva i njihovim prihodima te potvrde Porezne uprave o ukupno isplaćenim prihodima u protekloj godini za podnositelja zahtjeva i svakog od navedenih članova kućanstva. Navedenu izjavu daju punoljetni podnositelji zahtjeva ispunjavajući obrazac IZJAVA 1.   U slučaju da je podnositelj zahtjeva za potporu maloljetnik, izjavu daje jedan od njegovih roditelja (ili posvojitelj, skrbnik) popunjavajući obrazac IZJAVA 2.

 

Obrasci IZJAVA 1. i IZJAVA 2. dostupni su na WEB-stranici Općine Lekenik i u prostorijama Općine Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik. 

 

3. Podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti i presliku kartice žiro-računa na koji će im se isplatit potpora u slučaju ispunjenja svih navedenih uvjeta.

 

4. Zahtjevi za dodjelu jednokratnih novčanih potpora sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Općina Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik, uz naznaku „ZA NATJEČAJ-JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE“.

 

5.  Rok za dostavu zahtjeva je 11. prosinca 2014. godine.

 

6.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

7.  Ukoliko učenika/studenata koji zadovoljavaju uvjete za dodjelu potpora ima u broju većem od propisanog sukladno članku 5. stavku 3. Odluke, prednost će ostvarivati onaj učenik/student s manjim ukupno isplaćenim prihodom po članu domaćinstva iz članka 6. stavak 2. točka f) Odluke. Općinski načelnik će sa učenikom/ studentom koji stekne pravo na isplatu potpore sklopiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze sukladno Odlukom.

 

 

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                                Ivica Perović, ing. prom.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     IZJAVA 1.

 

 

Ja ______________________, rođ._____________, OIB_______________, iz __________

            (ime i prezime)                    (datum rođenja)                                               (mjesto,

 

____________________, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem

      ulica, kuć. broj)

 

 

I Z J A V U

 

da živim u zajedničkom kućanstvu zajedno sa slijedećim osobama:

 

 

IME I PREZIME

        OIB

 SRODSTVO

VRSTA PRIHODA KOJU OSTVARUJE

    MJESEČNI IZNOS PRIHODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ______________, _________________

           (mjesto)                    (datum)

 

                                                                                         

                                          &nb

Općina Lekenik © 2007.—2014.

Dizajn i izrada: