Općina Lekenik
Lijepa slika u zaglavlju
 

Dobrodošli na službene stranice Općine Lekenikgrb opcine Lekenik

WORKS CONTRACT AWARD NOTICE

Document to be completed by the Contracting Authority and made public after award of a contract

WORKS CONTRACT AWARD NOTICE

Construction of canal I, canal III and canal IV from Lekenik wastewater treatment plant to the business zone
Republic of Croatia, Sisak-Moslavina County

1. Type of procedure

Open procedure

2. Publication reference and date of the contract notice

EUROPEAID/134769/M/WKS/HR                        24.06.2013.

3. Lot number and lot title

Not applicable

4. Contract number and value

NO 3010312047-228/2014  /  899.139,59 euro

5. Date of award of the contract

24.04.2014.

6. Number of tenders received

3 tenders received

7. Name, address and nationality of successful tenderer

ELEKTROCENTAR PETEK Ltd.

Etanska cesta 8, 10 310 Ivanić Grad, Croatia

8. Duration of contract

 9 (nine) months

9. Contracting Authority

Municipality of Lekenik,, Zagrebačka 44,  44 272 Lekenik

10.       Legal basis

EC Council Regulation No 1085/2006 of 17 July 2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

 

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu jednokratnih novčanih potpora učenicima srednjih škola i studentima

                      

 

         REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

           OPĆINA LEKENIK

             Općinski načelnik

           Zagrebačka 44, Lekenik 44272

        Tel. 044/527-811, Fax. 044/527-818

        opcina-lekenik@sk.t-com.hr

 

KLASA: 121-13/14-01/01

URBROJ: 2176/12-02-14-02

 

U Lekeniku, 31. listopada 2014. godine      

 

Temeljem članka 48. stavak 1. točka 20. Statuta Općine Lekenik (“Službene vjesnik” 05/13 i 13/13)  i članka 5. stavak 3. i članka 11. Odluke o jednokratnim novčanim potporama učenicima srednjih škola i studentima („Službeni vjesnik“ 43/13 i 55/13), Općinski načelnik Općine Lekenik dana 31. listopada 2014. godine raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu jednokratnih novčanih potpora

učenicima srednjih škola i studentima

s područja Općine Lekenik

 

1. Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Lekenik o jednokratnim novčanim potporama učenicima srednjih škola i studentima (u daljnjem tekstu: Odluka) Općina Lekenik uškolskoj/akademskoj godini 2014./2015. dodjeljuje ukupno 10 jednokratnih novčanih potpora redovnim učenicima srednjih škola u visini od 1.500,00 kuna  i 5 jednokratnih novčanih potpora redovnim studentima preddiplomskih, diplomskih ili stručnih te s istima izjednačenim studijima, u visini od 2.000,00 kuna.

 

2.  Uz zahtjev za dodjelu jednokratnih novčanih potpora kandidat mora dostaviti slijedeće isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora propisanih u Članku 3. ove Odluke:

a) da je državljanin Republike Hrvatske – presliku Domovnice,

b) da ima prebivalište na području Općine u najmanje dvije protekle godine računajući od

    dana raspisivanja natječaja za dodjelu potpora – potvrdu MUP-a o prebivalištu (izdanu

    nakon dana raspisivanja natječaja),

c) da je upisao školsku/akademsku godinu 2014./2015. kao redovni učenik/student –  

    potvrda  škole/fakulteta

d)  da nije stariji od 26 godina – presliku osobne iskaznice

e)  da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja, i to:

- učenik - najmanje srednju ocjenu 4,5 za prethodnu godinu obrazovanja – potvrdu škole o prosjeku ocjena u prethodnoj godini obrazovanja,

- student - najmanje srednju ocjenu 4,5 za prethodnu godinu obrazovanja u srednjoj školi, odnosno najmanje srednju ocjenu 4,0 i najmanje 55 ECTS bodova za prethodnu akademsku godinu - potvrdu fakulteta odnosno škole o prosjeku ocjena odnosno ECTS bodova u prethodnoj godini obrazovanja,

 

Učenici prvih razreda srednjih škola dostavljaju potvrdu o prosjeku ocjena 8. razreda osnovne škole, a studenti prve godine studija dostavljaju potvrdu o prosjeku ocjena četvrtog razreda srednje škole.

 

       f)   da ukupno isplaćeni prihodi članova domaćinstva ne prelaze cenzus od 2.000,00 kuna po članu domaćinstva – izjava dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o članovima zajedničkog kućanstva i njihovim prihodima te potvrde Porezne uprave o ukupno isplaćenim prihodima u protekloj godini za podnositelja zahtjeva i svakog od navedenih članova kućanstva. Navedenu izjavu daju punoljetni podnositelji zahtjeva ispunjavajući obrazac IZJAVA 1.   U slučaju da je podnositelj zahtjeva za potporu maloljetnik, izjavu daje jedan od njegovih roditelja (ili posvojitelj, skrbnik) popunjavajući obrazac IZJAVA 2.

 

Obrasci IZJAVA 1. i IZJAVA 2. dostupni su na WEB-stranici Općine Lekenik i u prostorijama Općine Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik. 

 

3. Podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti i presliku kartice žiro-računa na koji će im se isplatit potpora u slučaju ispunjenja svih navedenih uvjeta.

 

4. Zahtjevi za dodjelu jednokratnih novčanih potpora sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Općina Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik, uz naznaku „ZA NATJEČAJ-JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE“.

 

5.  Rok za dostavu zahtjeva je 15. studenog 2014. godine.

 

6.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

7.  Ukoliko učenika/studenata koji zadovoljavaju uvjete za dodjelu potpora ima u broju većem od propisanog sukladno članku 5. stavku 3. Odluke, prednost će ostvarivati onaj učenik/student s manjim ukupno isplaćenim prihodom po članu domaćinstva iz članka 6. stavak 2. točka f) Odluke. Općinski načelnik će sa učenikom/ studentom koji stekne pravo na isplatu potpore sklopiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze sukladno Odlukom.

 

 

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                                Ivica Perović, ing. prom.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     IZJAVA 1.

 

 

Ja ______________________, rođ._____________, OIB_______________, iz __________

            (ime i prezime)                    (datum rođenja)                                               (mjesto,

 

____________________, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem

      ulica, kuć. broj)

 

 

I Z J A V U

 

da živim u zajedničkom kućanstvu zajedno sa slijedećim osobama:

 

 

IME I PREZIME

        OIB

 SRODSTVO

VRSTA PRIHODA KOJU OSTVARUJE

    MJESEČNI IZNOS PRIHODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ______________, _________________

           (mjesto)                    (datum)

 

                                                                                        

                                                                                    _______________________________

                                              &

Proglašena elementarna nepogoda

OBAVIJEST

 

Dana 30.  listopada 2014. godine Županija Sisačko-moslavačka  proglasila je elementarnu nepogodu za područje Općine Lekenik. Prijave šteta se mogu podnijetu na propisanim obrascima u Općini Lekenik soba broj 6. do isteka 8 (osmog) dana,  od 31. listopada do 7. studenog 2014. godine, radnim danom u vremenu od 8,00-16,00 sati.

Oštećenici mogu prijaviti materijalnu štetu nastalu na građevinskim objektima, poljoprivrednoj proizvodnji, zemljištu, komunalnoj infrastrukturi i opremi.

Štete za pravne osobe potrebno je iskazati posebno po vrsti štete, a za fizičke osobe zbirno na propisanim obrascima.

Oštećenici su obvezni štetu prijaviti osobno,  ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu, OIB, vlasnički list, ugovor o najmu zemljišta ili neki drugi dokaz o vlasništvu imovine na kojoj je nastala šteta.

Štete na imovini koja je osigurana od odgovarajućeg rizika se evidentiraju radi ukupnog iznosa štete, ali oštećenici ne mogu ostvariti pravo na pomoć.

Za sve ostale upite stojimo vam na raspolaganju 044/527-816.

 

Općina Lekenik © 2007.—2014.

Dizajn i izrada: